Referater Løjtland Fællesråd 2020

Generalforsamling 2. marts 2020

Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde

Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus - Løjt Nørregade 1, Løjt Kirkeby

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 • Dirigent: Erik Sten Boe
 • Referent: Jeanette Meng Søgaard
 1. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere
  • Godkendt
  • Erik Sten Boe og Eigil List
 1. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år

Formand Eigil List beretter om Fællesrådets arbejde det forløbne år

 • Fællesrådet er måske den mindste forening på Løjt Land, men meget aktiv og indflydelsesrig
 • Fællesrådet har etableret en arbejdsgruppe, som har formået at få en ny lægeklinik til Løjt
 • Byudviklingsarbejdet er en del af Fællesrådet, med både idébearbejdelse, samarbejde med Aabenraa Kommune og uddeling af puljemidler
 • Stigruppen er en aktiv arbejdsgruppe under Fællesrådet, med egen hjemmeside
 • Fællesrådet holder møde hver anden måned
 • Jørgen Hoeck viser billeder af og fortæller om Byudviklingsprojektets fremskridt og samarbejde/forhandlinger med kommunen
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Paul Jørn Tingleff beretter om Fællesrådets budget og årsregnskab 2019, herunder Byudviklingspuljemidler - se bilag
 • Regnskabet er godkendt!
 1. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
 • Budgettet er godkendt!
 • Ingen ændringer til indmeldelsesgebyr eller kontingent
 1. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år

Forslag til vedtægtsændringer: Forslag til nye vedtægter fremlægges på repræsentantskabsmødet

 • Eigil List uddeler, fremlægger og viser ændringsforslag til Fællesrådets vedtægter
 • Vedtægtsændringerne er enstemmigt godkendte og vedtaget!
 • Fokus på ”Vild med vilje” og biodiversitet på fællesområder, grønne områder, grøftekanter og i private haver i Løjt Kirkeb
 1. Valg til forretningsudvalget/bestyrelsen

Fællesrådets nuværende bestyrelse består af:

Formand - Eigil List

Næstformand - Peter Todsen

Sekretær - Ejgild Lund sekretær

Kasserer - Paul Jørn Tingleff kasserer

Poul Callesen, Ivar Kock og Poul Erik Schallert

På valg er følgende: Eigil List, Paul Jørn Tingleff, Paul Erik Schallert, Ejgild Lund (ingen genvalg)

D.d. er valgt:

 • Eigil List
 • Paul Jørn Tingleff
 • Paul Erik Schallert – Suppleant
 • Kim Brydesen – Suppleant
 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Ulla Pedersen, Vesterballevej
  • Svend Åge Nissen – Suppleant
 1. Eventuelt
  • Efterspørgsel til en folder for Landsbypedellerne
  • Oplysning om ændringer i planerne vedrørende kloakering og fjernvarme

Refereret af: Jeanette Meng Søgaard

 

 

Bestyrelsesmøde 20. juni 2020

 

                  Bestyrelsesmøde i Løjt Land Fællesråd.

                           Løjt forsamlingshus 10/6 20.

Ad 1. Velkomst:  

Velkomst ved afgående forman Eigil List

Ad 2.   Konstituering:

Den nye bestyrelse blev sammensat med følgende personer.

Formand:              Ivar Kock.

Næstformand:     Poul Callesen.

Sekretær:              Eigil List.

Kasser:                   Poul Jørn Tingleff.

Ad 3. Orientering omkring Covi 19 og nyt fra kommunen:

Medsendes som bilag: referat fra seneste DFU møde den 8. juni

Ad 4. Plan over struktur på fremtidige møder.

Der vil på førstkommende bestyrelsesmøde blive besluttet hvordan den fremtidige struktur skal være med afsæt i vedtægterne.

Ad 5. Evt.

Referent: Kim Brydesen.

Fællesrådsmøde 22. marts 2021

22/3 2021
Løjtland Fællesråd
Tilstede: Iver kaack, Poul Callesen, Poul Erik Schallert, Dan Albjerg, Eigil List, Kent Ravn, Jeanette Meng Søgård, Marianne List, Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Kim Brydesen og Peter Todsen
Fraværende: Mogens Ravn, Paul Jørn Tingleff og Niels Holck.

 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
 2. Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer, Poul Erik Schallert. Referent, Peter Todsen
 3. Meddelser fra formand Iver Kaack. Niels Holck ønsker at donere hans præmie, på 10.000 kr, han fik i 2019, til et velgørende formål/projekt.

Der blev afholdt et onlinemøde 8/2 2021 med gennemgang af regnskab og budget. Der vil i 2021 være budgetteret med et mindre underskud.
Julebelysning- Det lykkedes at få samlet penge ind til produktion og opsætning. Resultatet er blevet positivt modtaget af byens borger.
Årets landsby 2021, blev Hjordkær.
Det nye regnvandsbassin er ved at blive etableret vest for Kromai. Det bliver med et vandspejl på ca 0,8 ha. Der bliver en trampesti omkring bassinet og der arbejdes i, at få noget beplantning også.
Der skal efterfølgende etableres et bassin syd for Lykkevej. Der har været en del utilfredshed blandt borger på lykkevej, som får bassinet tæt på deres grund. De berørte borger har spurgt LLF om hjælp til at kontakte kommune og Arwos, om mulighed for at ændre lidt på beliggenheden af bassinet.
Eigil spørg efter regnskab og budget, Iver svarer, til generalforsamling.

 1. Kulturnat 2021. Kent: Der er afholdt et lille møde i start marts. Hvad gør vi i forhold til Corona??

Flertallet i gruppen ønsker kulturnatten udsat til 2022. Den nye dato bliver 20-21 maj 2022. Det er samme weekend som ringridning. Kent har snakket med formanden for ringridderforegningen, Morten Olsen. Har var meget positiv omkring et fælles arrangement.
Der er stadig et ønske om at holde et eller andet lille arrangement d 11 september, måske lidt ala løjterlig lørdag.

 1. Natur fitness. Iver: Natur fitness har endnu en gang taget kontakt. Kontakten var forholdsvis aggressiv og pågående. De har også taget kontakt til spejderne, Fuglelund og Løjt børnehus. Det virker som et firma der kun vil sætte projekter i gang for at kunne søge penge ved kommunen.
 2. Hjemmeside/Landsbyapp. Hjemmesiden har ikke haft det godt, men er ved at komme på fode igen. Landsbyappen har haft det rigtig dårligt det seneste års tid. Den har mest kun været brugt til kalenderdeling, i og med der ikke har været nogen arrangementer pga corona, er appen sat på standby.
 3. Nye retningslinjer for initiativ pulje. Kommunen vil standardisere alt omkring puljemidler. Derfor skal alle ansøgninger nu godkendes af kommunen.

LLF kan forholdsvis godkende projekter og ansøgninger til og med 30.000 kr.
Løjt børnehus har fået ca 30.000 kr til deres nye legeplads og diverse redskaber.
Idrætsanlægget har søgt om 50.000 kr til kunststofbane. Der arbejdes på, fra anlæggets side, at lave kunststofbane med gummi fra bl.a. gamle bildæk. Der ønskes generelt ikke i LLF, at der bruges
gummi på banen, da det ikke er særlig godt for miljøet. Gummien vil sprede sig ud i naturen med vind og vejr og der vil slæbes en del ud af banen på skoene. Der har i tidernes morgen, blevet indhentet tilbud på flere alternativer, men gummifyld er det billigste. Kunststofbane ønskes bl.a. fordi der efter perioder med regn ikke kan spilles på banerne. Der stilles spørgsmålstegn fra LLF`s side, hvorfor der ikke bruges penge på banen på Hundklem, så der kan spilles der. LLF ønsker at komme i dialog med anlægget om hvad der er af alternativer og om der evt er noget LLF kan hjælpe med.

 1. Seniorbofællesskab. I ca 1 ½ år, har en lille arbejdsgruppe været i gang med at undersøge muligheder for seniorboliger i Løjt. Der er for få ældre/senior boliger i Løjt. Mange vil gerne blive i Løjt når de har solgt deres parcelhus.

Området med seniorboliger skal have en stor fælles have/park i stedet for et fælleshus.
Der er søgt penge ved kommunen, for at få udarbejdet materiale og tegninger til projektet.
Domea Rødekro er meget interesseret i projektet. HAB (Haderslev Andels Boligforening) har også vist interesse.
LLF støtter op og synes det er et godt initiativ.

 1. Informationstavle. Der er sat en info tavle op, ved indkørslen til byen på Bodumvej. Der har igennem en årrække ikke været ønske at få en tavle sat op. Beslutningen er politisk bestemt og har ikke noget med LLF at gøre. Der er dog uenighed, om der er gjort nok fra LLF`s side, om undgå opsætning.


Det koster 500 kr at få en meddelelse eller reklame op på tavlen.
Der ønskes at der skal stå ”velkommen til Løjt” i stedet for ”velkommen til Aabenraa kommune”.
Punktet om infotavlen og dens fremtid, tages op på et senere møde.

 1. Generalforsamling. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægter af holdes senest i april.


Skal der holdes virtuel generalforsamling? Der ønskes ikke virtuel generalforsamling.
Generalforsamling udskydes til, når forsamlingsforbuddet/Corona tillader det.

 1. Borgermøde politiker uge 40. Der ønskes et borgermøde i uge 40, med politiker inden det kommende kommunalvalg.
 2. Nyt fra diverse grupper og foreninger. Stigruppen: Der har været stilstand pga corona. Stierne bliver godt brugt, med masser af positive tilbagemeldinger.


Der er foreløbig 2 nye stier i støbeskeen.
Infokanalen har sponseret 5000 kr til stigruppen. Er der mulighed for at lave en app, som gør det hurtigere og lettere at tilgå stierne og info herom?
Kent, Løjt brandværn: Der er øget tilgang af nye medlemmer til Løjt brandværn.
Eigil, forsamlingshuset: Alle arrangementer slut 2020 – juni 2021 er aflyst. Der er på trods af manglende indtægt, lykkedes at komme ud af 2020 med et lille plus.
Flagalle: Begrænset flagning pga corona og vejarbejde i byen. Der skal gennemgås om rørene er til flagene er korrekt placeret, når vejarbejdet er færdigt.

 1. Næste møde og punkter hertil. Næste møde afholdes 7 juni. Der håbes på at vi kan mødes face to face.
 2. Evt. Jørgen Hoeck har fået lavet en folder om de gamle kaptajnsgårde på Løjt land. Folderen vil ligge bl.a. i Brugsen og Rundemølle.

Løjtland Fællesråd og Lojtland.dk

Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com 
CVR: 29084432   - Bank: Sydbank