Initiativpuljen for Løjt Kirkeby

Initiativpulje er en fællesbetegnelse som Aabenraa Kommune bruger om puljer, der støtter lokale initiativer og fællesskaber i igangværende områdefornyelser, uden for Aabenraa.
Puljerne er forskellige fra by til by og står nærmere beskrevet i områdefornyelsesprogrammet for Løjt. Konkret dækker ”retningslinjer for initiativpuljen” i Løjt Kirkeby over to puljer: Pulje til afprøvning og Pulje til små projekter og arrangementer som de er beskrevet i områdefornyelsesprogrammet. I Løjt er disse to puljer lagt sammen til en fælles pulje.

PULJEGRUPPEN

Den lokale puljegruppe i Løjt Kirkeby, skal behandle ansøgninger med afsæt i:

•    et bredt lokalt perspektiv.
•    sikring af overensstemmelse mellem an-søgninger og områdefornyelsens hovedmål.
•    vurdering af ansøgninger ud fra de fastsatte kriterier.
•    en forhåndsvurdering af ansøgningens opfyldelse af de krav og betingelser som fremgår af side 8 i folderen (PDF)
•    lighedsprincippet: ens ansøgninger behandles ens.

Puljegruppens sammensætning og opgave:

Den lokale puljegruppe består af følgende personer:
Eigil List formand, Torben Hansen, Jørgen Kannerup, Jørgen Hoeck, Iver Kaack formand Løjtland Fællesråd, Mogens Ravn Løjt IF
 
•    at vejlede og guide alle ansøgere med deres ideer og forslag.
•    at vurdere og indstille støttebeløb for alle indkomne ansøgninger.
•    at sikre, at ansøger er oplyst om, at betingelsen for støtte er, at ansøger indhenter alle nødvendige tilladelser.
•    at sikre, at ansøgningerne indeholder det nødvendige materiale – se nærmere side 8.
•    at sikre, at ansøger afrapporterer og sender: fotodokumentation, evaluering og regnskab.
•    dialog og bistand til ansøger før, under og efter endt ansøgning og støtte.
•    at være bindeled mellem ansøger og forvaltningsgruppen.

Forvaltningsgruppen Aabenraa Kommunes ansvar og rolle

FORVALTNINGSGRUPPEN
Forvaltningsgruppen skal sikre at de ind-stillede ansøgninger overholder:
•    Byfornyelseslovens kapitel 2 – Område-fornyelse – alene refusionsberettigede projekter kan modtage støtte fra puljen.
•    kommunalfuldmagten.
•    lighedsprincippet: ens ansøgninger behandles ens.
•    at de alle nødvendige tilladelser er ansøgt og/eller tildelt.
Forvaltningsgruppen har ansvar for:
•    lovformelighed af godkendte projekter.
•    dialog, behandling og indstilling ved ansøgninger på mere end 30.000 kr.
•    udbetaling af projektstøtte.
•    det overordnede budget og regnskab
•    dialog og samarbejde med
•    Puljegruppen.
•    understøttelse af Puljegruppens dialog g samarbejde med ansøgere.
•    styring og projektledelse af områdefornyelsen.
 

Politiske udvalg i  Aabenraa Kommunes ansvar for:

•    beslutning om støtte til ansøgninger på mere end 75.000 kr.
•    Områdefornyelsen overordnede mål og budget på vegne af Aabenraa Byråd