ANSØGNING

KRAV TIL ANSØGNING:

BUDGET OG TIDSPLAN
Sammen med ansøgningen skal der vedhæftes et budget over samtlige omkostninger til projektet og det ansøgte beløb. Budgettet skal vise hvordan støtten ønskes fordelt på relevante kategorier. Derudover skal der vedhæftes en tidsplan, der beskriver hvornår projek-tet eller arrangementet bliver gennemført og er afsluttet.
LOVE OG TILLADELSER
Det er en forudsætning for udbetaling af støtte, at pro-jektet ikke strider imod gældende lovgivning, og at der indhentes de nødvendige tilladelser ved relevant myn-dighed inden projektet igangsættes.
MOMS
•    Ansøgere, som ikke er momsregistrerede eller ikke kan løfte moms på de pågældende udgifter, kan få tilskud til udgifter inkl. moms. Ansøgere i denne kategori skal i budget og regnskab udfylde alle priser inkl. moms.
•    Ansøgere, som kan fratrække momsen på udgifterne, får tilskud til udgifter ekskl. moms. Ansøgere i denne kategori skal i budget og regnskab udfylde alle priser ekskl. moms.

 

KRAV TIL AFRAPPORTERING:

DOKUMENTATION OG EVALUERING
Når projektet er gennemført, skal der indsendes billeddokumentation til puljegruppen. Billeddokumentationen må efterfølgende anvendes af Puljegruppen såvel som Aabenraa Kommune til kommunikation af det støttede projekt.
REGNSKAB
Ved projektets afslutning skal der afleveres et samlet regnskab med opgørelse over udgifterne og indtægter. Eventuelt overskud tilbagebetales til Aabenraa kommune.
•   
Projekter der modtager mellem 5.000 og 99.999 kr skal udlevere et underskrevet budget til puljegruppen.
•    Projekter der modtager 100.000 eller mere skal aflevere et regnskab, som er påtegnet af en statsautoriseret revisor.

 

SÆRLIGE KRAV TIL ANSØGNINGEN:

Der er specifikke krav til ansøgningen:
et budget, en tidsplan samt at projektet er lovligt, og at der er søgt alle de nødvendige tilladelser.
•    Der stilles ligeledes krav til afrapportering, som omfatter aflevering af billeddokumentation, evaluering og regnskab.
•    Desuden skal eventuelle  overskydende midler betales tilbage.